Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

בדואים בנגב: החלטות, מחקרים ודוחות

הבדואים בישראל – עובדות ומספרים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, פברואר 2016 ♦

מרחבים מובחנים: מדיניות ההפרדה המרחבית במגורים בין יהודים וערבים בנגב, היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית, פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, 2016 ♦

מיצוי החלטות הממשלה לדרום, המשרד לפתוח הנגב והגליל, אלכא-ג'וינט ישראל, 10.6.2015 ♦

החברה הבדואית בנגב – תעסוקה, ריאן – מרכזי תעסוקה, 8.12.2015 ♦    

 

מסמכים ודוחות ממשלתיים:
תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסיה הבדואית בנגב 20121-2017. הצעת החלטה. ממשלת ישראל, 15.1.2017 ♦

היבטים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, דוח מבקר המדינה 66ג', 2016 ♦

דוח בגין: דוח סיכום התיישבות הבדואים שהוצג לממשלה, 27.1.2012 ♦

אוכלוסיה בדואית בצפון – מסמך של משרד רה"מ 15.5.2011 ♦

החלטת ממשלה על תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון בשנים  2015-2011, 15.5.2011 ♦

דוח פראוור המלא -כפי שפורסם באתר משרד רה"מ  11.6.2011♦

החלטת הממשלה לבחון את יישום דוח גולדברג – ינואר 2008  (ועדת פראוור) ♦

דין וחשבון להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדווים בנגב (דוח ועדת גולדברג) 11.11.2008 ♦

מודל התכנון במשרד ראש הממשלה בנושא קרקעות הבדואים ובנושא הערבים בישראל –מצגת

מסמך שהציג פראוור בפני כנס הרצליה 2006 – הבדואים בנגב: מדיניות קשיים והמלצות ♦

תזכיר חוק. שם החוק המוצע: חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012

מילון מונחים – משרד ראש הממשלה ♦

שינוי שם המטה ליישום הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, החלטת הממשלה מס. 5110,20.9.2012 ♦

 

נא להכיר – מרכז מידע ומסמכים 

דו"ח ועדת האמת לאחריות החברה הישראלית לארועי 1960-1948 בדרום, עריכה: ג'סיקה נבו ועמי אשר, עמותת זוכרות, 2015 ♦

כנס מהנדסי ערים אפריל 2015 הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, מצגת ♦

תכנית קידמת הנגב – 2035 (לא צוינה שנה) ♦

שתי מערכות )תכנון( לשני עמים: היישובים הבדואים בנגב ומדיניות התכנון הממסדית מבט ביקורתי נילי ברוך, במקום, 2014 ♦

הועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום דו"ח מסכם לשרת הבריאות ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, 2014 ♦

התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014 ♦

ראו גם:  גולדברג, פראוור, בגין, ממשלת ישראל והבדואים  וכן, מה קורה בנגב (מלבד דוח פראוור)

הסדרת התיישבות בדואים בנגב סיכום מהלך ההקשבה לציבור לגבי תזכיר החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב והמלצות למדיניות ולתיקון תזכיר החוק מוגש לממשלה על-ידי זאב ב. בגין ירושלים, י"ב שבט תשע"ג, 13.1.23 ♦

הבדואים בנגב – הסיפור האמיתי, עמותת רגבים, נובמבר 2013 ♦

התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב עיקרי התכנית ואיסוף הערות מהציבור, משרד ראש הממשלה (ללא שנת פרסום) ♦

הרשות לפיתוח הנגב: סיכום פעילות 2012 ותוכנית עבודה 2013 ♦

 תזכיר חוק. שם החוק המוצע: חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב, מהדורה מקוצרת, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, 2012 ♦

תכנית ההתנתקות )انسحاب احادي الجانب( בנגב: על הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע“ג-2013 רונית לוין־שנור הצעה לסדר 6 דצמבר 2, המכון הישראלי לדמוקרטיה ♦

דין וחשבון של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד לפיתוח הנגב והגליל לשנת 2012: יעדים, מבנה, תקציב ופעילות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, 2012 ♦

הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב משרד ראש הממשלה אתגרים ותכנון (ללא שנת פרסום) ♦

החברה הבדווית בנגב: מאפיינים ותמורות, אריק רודניצקי ותאבת אבו ראס, (אוגדן מידע, פרק 6), יוזמות קרן אברהם, 2013 ♦

ארגונים לא-ממשלתיים וסוגיית הבדואים בנגב ככלי בלוחמה הפוליטית נגד ישראל, NGO-מוניטור, 2013 ♦

הבדווים בנגב – אתגר אסטרטגי לישראל, עורך ד"ר ראובן פדהצור, המכללה האקדמית נתניה, ינואר 2013 ♦

הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, שירי סקטור-בן ארי, מרכז המחקר והמידע בכנסת, נובמבר 2013 ♦

מסקנות הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב בראי איכות הסביבה נערך על ידי : ישראל ערמון, ירוק עכשיו, 2013 ♦

הרחבת שילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב בשוק העבודה – נייר מדיניות, מגישים: יואב רייף עומרי פרי, סמינר בכלכלה יישומית, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2013 ♦

נגישות וזמינות שירותים ממשלתיים, עיסקיים וציבוריים בישובים הערבים, ואפליה מבנית כנגד מועסקים ערבים במשרדי ממשלה בנגב, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2013 ♦

שינוי שם המטה ליישום הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, החלטת הממשלה מס. 5110, 20.9.2012 ♦

"בדואים לעסקים – קידום ופיתוח של יזמּות עסקית במגזר הבדואי בנגב" מחקר הערכה برنامج "تطوير مجال المبادرة التشغيلّية لدى الوسط البدوي في النقب" بحث تقييم, תבת, ג'וינט, 2012 ♦

Indigenous (In)Justice, Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev. Editors: Ahmad Amara, Ismael Abu-Saad and Oren Yiftachel, Harvard  University press, 2012♦

דין וחשבון וועדת חקירה לבדיקת הארגון הראוי של תחומי השיפוט המוניציפליים ומרחבי התכנון המקומיים במגזר הבדואי בנפת באר שבע מוגש למנכ"ל משרד הפנים מר עמרם קלעג'י (דוח ביניים), משרד הפנים, 2012 ♦

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, "פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי" פרסם שני דוחות:

תכנית מתאר מקומית להסדרת התיישבות הפזורה הבדואית אל פורעה ותכנית מפורטת למרכז שרותים ודרך גישה, משרד הפנים – מינהל התכנון, 2011 ♦

מעבר בסיסי צה"ל לנגב – חוברת מידע וליווי לאיש הקבע ומשפחתו, משרד הביטחון, מינהל מעבר דרומה (לא צוינה שנה) ♦

אוכלוסיה בדואית בצפון – מסמך של משרד רה"מ 15.5.2011 ♦

החלטת ממשלה על תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון בשנים  2015-2011, 15.5.2011 ♦

חוק פראוור – שועל במסווה של כבשה. הערכה כמותית של השלכות החוק על בעלות הקרקע והישרדות הכפרים הבדואים בנגב, חנא סווייד, ענאיה בנא-ג'רייס, וג'די ח'לאילה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, (לא צוינה שנה) ♦

דוח פראוור המלא -כפי שפורסם באתר משרד רה"מ  11.6.2011♦ 

בדואים עם מוגבלות בדרום הארץ – מאפייני האוכלוסיה מסמך עבור יום עיון של תב"ת לקראת כניסת תוכנית רמפ"ה לנגב מיכל אלפסי – הנלי, חוקרת ומרכזת תחום אנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלה , 2011

דיון בועדה לענייני ביקורת המדינה 29 במרץ 2011 ♦

מועצת הכפרים הבלתי מוכרים בנגב – דוח הביטאט 2011 ♦

עיון מחודש בהלכת "הנגב המת": זכויות קניין במרחב הבדווי, יפתחאל, קדר ואמארה,  משפט וממשל י"ד, תשעב ♦

A YouTube video – Zionism 2011 in the Negev, One illustration ♦

כתבת סרט של הטלויזיה החברתית על תל ערד, מאי 2011 ♦

תוכנית אב (מקוצרת) לכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב, במקום, יולי 2011 ♦

מבט השוואתי על התפתחות ההכרה בזכויות קרקע של עמים ילידים: המקרה של הערבים-הבדואים בנגב, בתיה רודד וארז צפדיה, אוניברסיטת בן גוריון, 2010 ♦

האוכלוסיה הבדואית במחוז הדרום – מחקר של הלמ"ס 2010 ♦

מה מציעים בועדת התכנון של משרד הפנים על פתרונות אפשריים (מטרופולין באר שבע) – יולי 2010 ♦

מידעון סיוע משפטי בנגב – פרי יוזמה של ארגונים חברתיים ומשפטיים המבקשים לקדם צדק חברתי בנגב, באמצעות הנגשה של מערכת המשפט לתושבי הנגב, העצמה משפטית- קהילתית ותמיכה משפטית במאבקים ציבוריים. יוני 2010 ♦

תוכנית אסטרטגית לפיתוח הנגב: תמונת מצב והמלצות למדיניות, טיוטה לדיון בכנס הרצליה, פברואר 2009, אלכס מינץ, עירן הלפרין, אורי אולמן ותמר ישראלי ♦

תוכנית אב לאספקת שירותי רווחה במסגרת המועצה המקומית אבו בסמה, מצגת (ללא שנת פרסום) ♦

עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית-בדואית: מבט השוואתי מאת סלימאן אבו בדר1 ודניאל גוטליב1,2 , עדכונים המתייחסים לנתוני 2007 נעשו ע"י מירי אינדבלד2 ואלכסנדר פרומן2 , מצגת, המוסד לביטוח לאומי ומרכז ארנו באוניברסיטת בן גוריון, 2009 ♦

מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. עמדת החברה להגנת הטבע.  מצגת. 2008 ♦

הכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב: הכרה ושוויון זכויות, קובץ מסמכים המוגש לוועדת גולדברג, במקום, פברואר 2008 ♦

מדיניות הפיתוח ושאלת הבדווים בנגב בשנותיה הראשונות של המדינה, 1948-1953 חנינא פורת ♦

עוד על הקונפליקט הקרקעי בין בדוויי הנגב לבין המדינה* על מה שהתחדש בשנתיים האחרונות בנושא, וכן אירועי אוקטובר־נובמבר 1997 כדוגמה נוספת להתמשכות הקונפליקט יוסף בן־דוד" קק"ל ♦

המלצות שאינן מציעות פתרון חוקי לסוגיית התיישבות הבדואים בנגב עמיעד (עדי) ניב הכותב הוא יו״ר המכון למדיניות קרקעית ושימושי קרקע

החלטת הממשלה לבחון את יישום דוח גולדברג – ינואר 2008  (ועדת פראוור) ♦

דין וחשבון להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדווים בנגב (דוח ועדת גולדברג) 11.11.2008 ♦

 מודל התכנון במשרד ראש הממשלה בנושא קרקעות הבדואים ובנושא הערבים בישראל –מצגת ♦

מדיניות הממסד הישראלי כלפי הבדווים 1948-1966, סעיד כוזלי MA, 2007 ♦

מנהיגות בדואית בנגב: תעודת זהות, ראובן אהרני, עדכן 43 – האוניברסיטה הפתוחה 2006 ♦

מסמך שהציג פראוור בפני כנס הרצליה 2006 – הבדואים בנגב: מדיניות קשיים והמלצות ♦

ילדים חורגים לישראל – על היעדר רפואת ילדים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב והשלכותיו, רופאים לזכויות אדם, 2008 ♦

נידונים לחושך – סוגיית החשמל והחולים הכרוניים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, רופאים לזכויות אדם, 2008 ♦

כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב – תהליכים חדשים תובנות חדשות, אבינועם מאיר, אוניברסיטת בן גוריון  2006 ♦

לא על המפה, דברים מכנס בת"א על תוכניות הפיתוח בנגב, נובמבר 2006 ♦

מאמר של ד"ר אבו ראס בסוגיית הקרקעות בנגב 2006 ♦

מחקר מממ בכנסת על תוכניות מתאר לישובי הבדואים בנגב 2006 – ומחקר על תכנון מקומי במגזר הערבי בכלל  2010 ♦

דוח פורום דו-קיום בנגב 2006  – תמונת מצב, דוח צללים לאו"ם ♦

מושעים במרחב: בדואים והמשטר המשפטי בישראל מאמר של פרופסור רונן שמיר ♦

ניירות עמדה של המכון לאסטרטגיה ציונית על התיישבות הבדואים ♦

לקראת הכרה בכפרי הבדואים? פרופ' אורן יפתחאל 2009  –  ומאמר נוסף שלו על ועדת גולדברג 2008 ♦

עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדואיות בישראל – קרק, גלילי ופויירשטיין, פלורסהיימר 2009 ♦

בריאות ורווחה של נשים בדואיות בנגב, מכון ברוקדייל ♦

אזרחים שקופים: מדיניות הממשלה כלפי הבדואים בנגב, שלמה סבירסקי ויעל חסון, מרכז אדוה, 2005 ♦

שנתון סטטיסטי לבדואים בנגב, המרכז לחקר החברה הבדואית בנגב, מרכז הנגב לפיתוח אזורי (אוניברסיטת בן גוריון) ובשיתוף קרן אדנאואר, 2004 ♦

ילדים באוכלוסיה הבדואית בנגב: מאפיינים, צרכים, ודרכי שימוש בשירותים, דליה בן רבי, שרון עמיאל, פידא ניג'ם וטלל דולב, מכון ברוקדייל, ג'ויינט ישראל ♦

שרותי רווחה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב – נייר מטה, תרגיל מסכם לסגל בכיר במשרד העבודה והרווחה, 2002 ♦

דוח מבקר המדינה 52 ב' משנת 2000 – תמונת מצב ♦

תוכנית כוללת לטיפול בבעיות הבדואים בנגב (1999),  המרכז למחקר משפטי וכלכלי במזרח התיכון, בשיתוף המכון הישראלי למחקר חברתי כלכלי ♦

מעמד האישה הבדווית בישראל – תמורות כלכליות וחברתיות, משה כהן, מעוף ומעשה מס 5, תשנ"ט – 1999 ♦

 

 

אהבתם? שתפו:

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

יום עיון: השפעת נשים בקבלת החלטות [בשפה הערבית], יום חמישי, 19.10.2017, 17:00-20:00, מכללת אל קאסימי – ע"י מוסאווא. רישום ותוכנית – כאן

דיון בתכנית החומש במגזר הבדואי. יום שני , 23 באוקטובר 2017 , ג' בחשוון תשע"ח, בשעה 11:15 ועדת החינוך, התרבות והספורט, אגף הוועדות (קדמה), קומה 2, חדר 2720

מפגש של נשים עושות שלום עם פרוייקט "מפת הדרכים לחברה משותפת" בגבעת חביבה, 20.10.2017, 10:00-14:00

גלריית אום אל פאחם: אירוע חגיגי של נעילת התערוכות והשקת קטלוג לאמנית פאטמה אבו רומי שיתקיים ביום שבת, ה-21 באוקטובר, בשעה 11:00. האירוע יכלול הרצאת אורח, שיחה עם האוצרים וסיור בתערוכות עם האמנים, וכן שיח עם האמנית פאטמה אבו רומי והאוצרת יעל גילעת לרגל השקת הקטלוג החדש של האמנית.

שעון חורף 2018 יחל בתאריך 29/10/2017 בשעה 02:00 , (בלילה שבין שבת לראשון), השעון יוזז אחורה לשעה 01:00

כנס פעילים ופעילות נגד גזענות مؤتمر الناشطين والناشطات ضد العنصر, 20.10.17, 10:00-15:00, במרכז הערבי-יהודי ביפו, מארגנים: המטה למאבק בגזענות בישראל الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل

Educational Inequality in Israel: from Cradle to University, Taub Center. November 20, 2017 / 8:30 am – 6 pm / Mishkenot Sha'ananim, Heinrich Heine St., Jeusalem The Herbert M. Singer Annual Conference The conference will be conducted in Hebrew and English with simultaneous translation Please register here.

הוועידה הכלכלית של החברה הערבית, 15.11.2017, מלון גולדן קראון, נצרת, 08:30-15:00 (לרישום > הקליקו)

נפתחה ההרשמה לבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית – (עד 15.11.2017)

כנס "דיאלוג בעיר מעורבת – נפגשים ומחדשים"; 15-14 בנובמבר 2017, כ"ה-כ"ו בחשוון תשע"ח, שיתקיים השנה לראשונה במרכז ציפורי, יער ירושלים. הקרן לירושלים, מדרשת אדם ועמותת בסוד שיח

(תשעז) 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח

ועידת יסמין השנתית לעסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות. הועידה תתקיים ביום שני, ה-27/11/17

רוצים לעקוב אחרי החלטות הממשלה? הורידו את האפליקציה EzGOV של המרכז להעצמת האזרח, לנייד והצטרפו למקבלי ההחלטות!

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2017, שש שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Login

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke