ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2018

מגשרים בסכסוכים ומתווכים בין קהילה למדינה: יישוב סכסוכים בקרב הערבים בישראל בראי הפלורליזם המשפטי, עידו שחר, אוניברסיטת חיפה, מאכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2018 ♦

מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי, מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 3.12.2018 ♦

Nets-Zehngut, Rafi (2018). A Three-Fold Model for Addressing the Aftermath of Collective Conflict: Active Reconciliation, Passive Reconciliation and Self-Healing (English). Lambert Academic Publishing. Email rafi.nets@gmail.com for a free copy.

עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית, נתוני תשע"ח, ראמ"ה – משרד החינוך, אוקטובר 2018 ♦

הבנת חסמים לחילוץ מעוני במיקומים חברתיים שונים: חסמי תעסוקה וחסמים במימוש זכויות וקבלת שירותים. אורלי בנימין ושרית ניסים, המוסד לביטוח לאומי, נובמבר 2018 ♦

הכלכלה הפלסטינית  בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים, ד"ר שרה אוסצקי-לזר, עורכת. מנבר – גליון מספר 8 – דצמבר 2018 עשרה מאמרים ועוד… [הגיליון בערבית] ♦

הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה – עדכון, מתן שחק, מרכז המחקר והמידע, כנסת, 9 לדצמבר 2018 ♦

360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה ערבית, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ/ ועירית אייזיק, מכון ברוקדייל, אוקטובר 2018 ♦

נשים ערביות אקדמאיות לא מועסקות בישראל תמונת מצב 2018 והצעה למודל התערבות. פרופ' חאלד אבו עסבה, מכון מסאר, נובמבר 2018 ♦

The Palestinians in Israel 5th Socio-Economic Survey,  Ahmad Sheikh Muhammad, Dr. Mohammad Khatib and Sawsan Rezek Marjieh, Rikaz – The Galilee Society, April 2018 [English  Abstaract] ♦

 מהם החסמים בפיתוח החברה הערבית כמנוע צמיחה למשק הישראלי? סיכום דיון, מכון אהרון למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה, 12.7.2018 ♦

והנגב לא ישקוט. על הניסיונות הרבים שנעשו במהלך השנים להסדיר את הסוגיה הבדואית ואת התיישבותם ביישובי קבע. אליעד וינשל, משכל ידיעות אחרונות, 2018 

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך. [ראו שם: רב-תרבותיות ומערכת החינוך הערבית, ועוד], פרופ' יוסי דהאן, הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד 2018 ♦

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2017. המוסד לביטוח לאומי, 31.12.2018 ♦

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2018. [ראו שם גם את השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה – השכלה, תעסוקה ושכר] , מרכז טאוב, 31.12.2018 ♦

הסיקור העיתונאי של חוק הלאום והשלכותיו על חינוך לדמוקרטיה ולשותפות בישראל. ד"ר מוטי גיגי וד"ר יובל גוז'נסקי, המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר עוזרי מחקר: יהב ארז, אליאב גוטמן, קייטי וקסברגר, כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2018. ♦

לימודי אזרחות: מה לומדים מזה?  ד"ר גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה וד"ר מחמד מסאלחה, האוניברסיטה הפתוחה ומכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה, כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2018. 

תמונת מצב המדינה תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל, אבי וייס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2018 [ ראו במיוחד: "זרקור: בריאות החברה הערבית בישראל (53-58) השכלה ותעסוקה (60-63) ועוד.] ♦

Implementation Status of “Etgarim”: The Program for Informal Education in Arab Society1 December 2018, Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues, December 2018 ♦

דוח יישום רפורמת אתגרים בחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית 2018-2016, דני רוזנר, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, 2018 [רא גם כנס בנושא תכנית אתגרים לחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 7.5.2018 וכן מסמך מדיניות של המכון] ♦

דף מידע החינוך הבדואי בנגב 2018 – נתונים נבחרים, אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע, בכנסת, 31.11.2018 ♦

חוות דעת לייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית – חוק החברות הממשלתיות, עו"ד עודד הון ונסרין חאג'-יחיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה, נובמבר 2018 ♦

הוועדה המייעצת לביו-אתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שמחה להודיע על השקה של האתר שלה בשפה הערבית. האתר עוסק בסוגיות ביו-אתיות הקשורות בהתפתחויות מדעיות, בפיתוחים ביו-רפואיים וביו-טכנולוגיים ובמחקר המדעי. يسر اللجنة الاستشارية لأخلاقيات علم الأحياء في المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم أن تعلن عن إطلاق موقعها باللغة العربية. وسيبحث هذا الموقع في قضايا أخلاقية تتعلق بتطورات علمية، وتطورات طبية-حيوية وتكنولوجية-حيوية، وفي البحث العلمي. דצמבר 2018 ♦

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018, מאת: פרופ' תמר הרמן, אלה הלר, אור ענבי, פאדי עומר, דצמבר 2018, מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות, המכון הישראלי לדמוקרטיה ♦

איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית מבט השוואתי – חלק ב )' לוחות נתונים ותרשימים), ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, המכון החרדי למחקרי מדיניות, נובמבר 2018 ♦

האינטרנט בחברה הערבית בישראל תמונת מצב ראשונית והמלצות למדיניות, נחקר ונכתב על ידי: ד"ר אסמאא נ. גנאים , איגוד האינטרנט הישראלי, ינואר 2018 [תקציר בערבית] ♦

מדריך לאבחון והערכה תעסוקתיים של אוכלוסיות מרקע מגוון, נציבות שירות המדינה, 5.11.2018 ♦

שילוב מורים ערבים לאנגלית, מתמטיקה ומדעים בבתי"ס יהודים, מחקר הערכה מוגש למרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל ע"י ד"ר ירון יבלברג – מכון דו-עת, אוגוסט 2018 ♦

אפליה תעסוקתית בישראל. מאת: רון חרמון, עו"ד חגי פורת, פרופ' יובל פלדמן, ד"ר תמר קריכלי־כץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018 ♦

מעורבים אך לא שווים. ייצוג התושבים הערבים בעיריות הערים המעורבות, | מאת: עו"ד עודד רון, נסרין חדאד חאג'-יחיא, פרלמנט גיליון 82, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 14 באוקטובר 2018  ♦

טבח כפר-קאסם: ביוגרפיה פוליטית. ד"ר אדם רז, הוצאת כרמל, אוקטובר 2018 ♦

מדוע הציונים צודקים והמתנחלים טועים, פרופ'חיים גנז , הוצאת מולד, 2018 ♦

הדרוזי הראשון. הוצאת ידיעות אחרונות, מג'לי והבה 2018 ♦

נתונים על תעסוקת נשים בישראל – מרכז מול פריפריה. מיכל לרר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 21.10.2018 ♦

עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל. פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן רבי,ד"ר רחל סבו-לאל, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 2018 [ דוח מלא בעברית + תקציר בערבית] ♦

מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש — סיבות ופתרונות. אירית אלרועי, הדר סמואל,תמר מדינה הרטום, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 2018 ♦

تحالفات في متناول اليد: حالة الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة في الحقل السّياسي الأسرائيلي. בריתות בהישג יד: המקרה של המיעוט הערבי פלסטיני בשדה הפוליטי הישראלי. אמיר פאחורי (עורך) المحامي أمير فاخوري, בית ספר לשלום, נוווה שלום וואהאת א-סלאם, ספטמבר 2018 [עדיין לא עלה לרשת] ♦

החינוך הערבי – היבטים נבחרים. מסמך שנכתב לקראת דיון בנושא פתיחת שנת הלימודים בחברה הערבית. במסמך מוצגים נתונים הנוגעים להיבטים שונים, ובכלל זה הישגים לימודיים, תקצוב ובניית כיתות לימוד, פרסומים אחרונים של מחלקת המחקר ומהידע בכנסת, ספטמבר 2018 

החינוך בישראל והשפעתו 2017-2018 (PDF), פרופ' דן בן דוד, מכון שורש, 2018 ♦

מבט לתעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב, דוח לרגל יום האישה הבינלאומי, פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2018 , מחקר וכתיבה: בן פרג'ון ♦

הדרוזי הראשון, ספר מאת מג'לי והבה, ידיעות ספרים 2018 ♦

נכבה בעברית: יומן מסע פוליטי, איתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה ברונשטיין, פרדס, 2018 ♦

למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים מחקר אמפירי על פי תפיסת הורים, (PDF) יסמין עבוד-חלבי | סאמי מיעארי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018 ♦

שילוב בוגרי בתי ספר ערביים מובילים בשוק העבודה:  שלב שלישי, בחינת מאפייני השילוב בהתבסס על ממצאי סקר, ד"ר אילן שדמה, משרד העבודה והשירותים החברתיים, יולי 2018 ♦

מוסלמים במדינת היהודים: דת פוליטיקה, חברה, מאיר חטינה ומוחמד אל-עטאונה (עורכים), ספרית הפועלים קו אדום, 2018 ♦

נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים, עורכות מירה צורף ותמי רזי, המזרח החדש, האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאיסלם, תשע"ח 2018 ♦

תעסוקה שוויונית ורב-גונית בשירות המדינה – דו"ח מצב לשנת 2017, נציבות שירות המדינה, 28.8.2018 ♦

"התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים" ; تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة, מבקר המדינה, 15.8.2018 ♦

השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 2016-1997. מאת: אתי קונור-אטיאס, שלמה סבירסקי, מרכז אדוה, תאריך פרסום: 5 באוגוסט 2018 ♦

מבט על החינוך הערבי – לקראת דיון בפתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי, אסף ויניגר, מרכז מחקר ומידע בכנסת, 15 ביולי 2018 ♦

The Palestinians in Israel – Readings in History, Politics and Society – Vol. 2, Edited by Nadim N. Rouhana and Areej Sabbagh-Khoury, Aama al-Carmel, 2018 ♦

” مشاركة النساء في سوق العمل”, Mada al-Carmel , تاريخ النشر: 23/05/2018 ♦

מהם החסמים בפיתוח החברה הערבית כמנוע צמיחה למשק הישראלי? מסמכי מחקר ושולחן עגול (מכון אהרון למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי, הרצליה, 12.7.2018):

הגיליון השלישי של "הדים – أصداء", המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 2018:

תיאור אזורי תעשייה וחלוקת הכנסות מארנונה מוגש לוועדת הכלכלה, תמיר אגמון, מרכז המחקר והמידע, בכנסת, 4.7.2018 ♦

עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל, דוח מחקר.  פידא ניג'ם-אכתילאת ■ דליה בן רבי ■ רחל סבו-לאל, מכון ברוקדייל, יוני 2018 ♦

מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש — סיבות ופתרונות, אירית אלרועי הדר סמואל תמר מדינה-הרטום, מכון ברוקדייל, מאי 2018 ♦

עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב. שביט מדהלה, מיכל אלמוג-בר, ג'וני גל, מרכז טאוב – חקרי מדיניות, 09.07.2018 ♦

הנחיות והסברים למימוש זכאותך למענקים "לפי ההחלטה 1545": הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, , 12.6.2018 ♦

דוחות מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018  – [בהן – חורפיש, מזרעה, עילבון, פקיעין – בוקייעה, אעיבלין, עוספיה, ערערה], הקדמה בערבית, מיגון ומקלוט בשטחן של רשויות מקומיות במגזר הלא יהודי בצפון ובדרום, 9.7.2018 ♦

דוח המלצות של הועדה המתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות, 16.5.2018 ♦

דו"ח המלצות הוועדה הבין משרדית בעניין ההתמודדות בתופעת הפוליגמיה בקרב הבדואית שהוגש לשרת המשפטים, יולי 2018 ♦

מחסמים לסיכויים – מסמך מדיניות מס' 6 לימוד ערבית בחינוך העברי من العوائق إلى الفرص – وثيقة سياسات رقم 6 تدريس العربية في التعليم العبري, מחקר וכתיבה: מיכל בליקוף עריכה: גילי רעי ויעלה מזור بحث وكتابة: ميخال بليكوف تحرير: غيلي ريعي ويعاله مزور, עמותת סיכוי, יולי 2018 ♦

נתונים על תלמידי החינוך העברי שנבחנים בבחינות הבגרות בערבית, מרכז המחקר והמידע בכנסת לבקשת חה"כ יוסף ג'בארין, 2.7.2018 

שוק העבודה: ניתוח של אזור המרכז מול הפריפריה. מצגת מדברי מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה, 19.6.2018 ♦

רווחת האוכלוסייה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2017, למ"ס, 18.6.2018 ♦

טשטוש הקו הירוק בחקר נשים פלסטיניות בישראל: ייצור ידע מוסרי וצדק מחקרי,  סראב אבו רביעה-קווידר, גיליון המיוחד של מגדר וחקר סכסוכים, המכון לחקר יחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית, יוני 2018 ♦

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך, יוסי דהאן, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2018 ♦

"תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מאי 2018 ♦

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) (ספר אלקטרוני). בעריכת רמסס גרא, הוצאת מכון ון ליר, 2018 ♦

"איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית – מבט השוואתי" – ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנו, המכון החרדי למחקרי מדיניות, מאי 2018 ♦

הפלסטינאים בישראל – סקר חברתי כלכלי חמישי 2017, אחמד שייח' מוחמד, ד"ר מוחמד ח'טיב, סאוסן רזק מרג'ייה, אגודת הגליל ורכאז, אפריל 2018 [תקציר] 

ילדי הגטו – שמי אדם. מאת אליאס ח'ורי, תרגום: יהודה שנהב-שהרבני, מו"ל: מכּתּוּב, הוצאת עולם חדש ומכון ון ליר בירושלים, 2018 ♦

מדד הביטחון האישי בחברה הערבית שנת 2017, יוזמות קרן אברהם, מאי 2018 ♦

כלכלת החברה הערבית בישראל,  ערן ישיב, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל אביב  ניצה (קלינר) קסיר, המכון החרדי למחקרי מדיניות מרץ 2018 * תקציר ♦

המדריך לרשויות המקומיות הערביות למיפוי, ניתוח והצגה של צורכי הציבור בתחום התחבורה הציבורית.  תחקיר וכתיבה: מורן אביב ומחמד חליליה, עריכה: שירלי רקח ועבד כנאענה, סיכוי, אפריל 2018 

כלכלת החברה הערבית בישראל, אמידת החסמים לתעסוקה , מצגת של ניצה קסיר לכנס גבעת חביבה, 6-5-2018 ♦

החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית – חזון ומעשה, נסרין חדאד חאג' יחיא ואריק רודניצקי, מחקר מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאי 2018 ♦

היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל, פרופ' עזיז חיידר, מכון ון ליר, 2018 ♦

התנדבות, מעורבות אזרחית ותחושות ֵאמון, מתוך הסקר החברתי 2016, למ"ס, 29.4.2018 ♦

האוכלוסייה הדרוזית בישראל – לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב, למ"ס, 25.4.2018 ♦

הרשויות המקומיות בישראל – 2016, למ"ס, 24.4.2018 ♦

הודעה לעיתונות [+ נספחים] מדיון בוועדת השרים לענייני המגזר הערבי,  23.4.2018 ♦

מבט לתעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב דו"ח לרגל יום האישה הבינלאומי, בן פרג'ון, פורום דו קיום בנגב, מרץ 2018 

נייר עמדה – החסמים בפני נגישות לתחבורה ציבורית בישובים המנותקים בנגב, מוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת 2018.2.12  סיכוי והמועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 

The 20th Knesset Report on Racist, Discriminatory, and Occupation- and Annexation-Supportive Laws and Bills Summer Session 2015 – Summer Session 2018, Barhoum Jaraysi, Palestinian Forum for Israeli Studies (MADAR), Ramallah, in cooperation with the Negotiations Affairs Department, Palestine Liberation Organization, April 2018 ♦

חקיקה מפלה ואנטי-דמוקרטית חדשה בישראל ינואר 2018. עדאלה, ינואר 2018 ♦

נקודה עברית בבית שאן. קהילה יהודית בעיר ערבית בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט, מאת: ראובן גפני, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2018 ♦

התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2017-2018. ג'עפר פרח ואמיר טועמה, מרכז מוסאוא,  2018/02/14 ♦

שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות צורות ומבנים חדשים דו"ח מחקר מוגש למפעל הפיס פברואר 2018 , עבאדה יעל פרופ' שמואלי דבורה פרופ' קליאוט נורית, פברואר 2018 ♦

דוח בנק ישראל 2017, מרץ 2018 ♦

"הדים – أصداء",  הגיליון השני (PDF), אשגר התכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל של המכון למחקרי ביטחון לאומי הכולל חמישה מאמרים, בשיתוף מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. מרץ 2018 ♦

מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בארגוני השלום, ענבל בן-עזר, מכון מתווים, מרץ 2018 ♦

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים, הדס פוקס, מרכז טאוב, מרץ 2018 ♦

דוח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים, מרץ 2018 ♦

האסלאם, היסטוריה, דת, תרבות. בעריכת: מאיר מ' בר-אשרמאיר חטינה, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2017 ♦

♦ Economic Survey of Israel 2018, OECD, March 2018 

הנגשה לשונית והתאמה תרבותית במערכת הבריאות – יישום חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/7, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע, כנסת, 6.3.2018 ♦ 

אפליה תעסוקתית בישראל – התמודדות מבדלת. מאת: רון חרמון, עו"ד חגי פורת, פרופ' יובל פלדמן, ד"ר תמר קריכלי־כץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018 ♦

השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה: השכלה, תעסוקה ושכר. הדס פוקס, תמר פרידמן ווילסון, מרכז טאוב, 04.03.2018 ♦ 

ביאן – רבעון החברה הערבית, גיליון 13, פברואר 2018 

להתראות עכו, עלא חליחל (תרגום לעברית: יוני מנדל), עם עובד, 2018 ♦ 

שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין, יחסי רוב-מיעוט, השכחה וזכרון, עאמר דהאמשה ויוסי שוורץ (עורכים), רסלינג, 2018 ♦

נשות המסגד, למידה חתרנית של ידע דתי, מאת: אפנאן מסארוה סרור, רסלניג, 2018 ♦

ספר תוכניות הממשלה לשנת 2018, משרד ראש הממשלה, פברואר 2018 ♦

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2016, למ"ס, 18.2.2018♦

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ממשלה מס' 3708 – הבדואים בדרום, משרד הבינוי והשיכון,  8.2.2018 ♦

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ממשלה מס' 1480 – הבדואים בצפוןמשרד הבינוי והשיכון,  8.2.2018 ♦

נתונים על אלימות חמורה במגזר הלא-יהודי, כתיבה: רינת בניטה, מממ – כנסת, כ"ג בשבט תשע"ח 8 בפברואר 2018 ♦

Emptied Lands A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev (co-authored with Ahmad Amara and Oren Yiftachel , Stanford University Press 2018.

משאל עמים – הסקר הפלסטיני־ישראלי המשותף, מרכז תמי שטיינמץ והמרכז הפלסטיני למדיניות ולמחקרים (כאן), 25.1.2018 ♦

The Mossawa Center’s Briefing Paper on Human Rights for Arab Citizens in Israel: Discrimination against the Arab Minority in Israel, January 2018

ישראל – תמונת מצב חברתית 2017: נס כלכלי שהוא נחלתו של מיעוט| מאת: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן, מרכז אדווה, 24 בינואר 2018 ♦

חקיקה מפלה ואנטי-דמוקרטית חדשה בישראל, עדאלה,  ינואר 2018 ♦

משטרת ישראל והמגזר הערבי – אמון ואכיפה. נתנאל שמחה נחשון, המכון לאסטרטגיה ציונית,  2018 ♦

השלמות מ 2017

מערכת החינוך כמנגנון לשליטה ועיצוב זהות דרוזית־ישראלית, רבאח חלבי, גילוי דעת, גיליון 12, סתיו 2017 ♦

השסעים בחברה הישראלית, סיכום ממצאי מחקר, מוגש להנהלת "פנימה" ע"י "מדגם" ייעוץ ומחקר בע"מ ינואר 2017 ♦

The Politics of Arabic in Israel – A Sociolinguistic Analysis, Camelia Suleiman, Published by Edinburgh University Press, 2017 ♦

מדד המגדר 2017 – ממד החברה הערבית (פרק יא עמ, 132 – 150), הגר צמרת-קרצ'ר ואחרות, מכון ון ליר, 2017 

פילנתרופים בישראל: תמונת מצב עדכנית.  קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב, דצמבר 2017 ♦

תיאור וניתוח תקציבי הרשויות המקומיות מוגש לוועדה לענייני ביקורת המדינה, תמיר אגמון, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 14.12.2017 ♦

מדריך יישום להחלטת ממשלה 922, פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016 – 2020, מאת:  המשרד לשוויון חברתי, תאריך פרסום:  13.12.2017 

דוח מיפוי נוכחות השפה הערבית במקומות בילוי ופנאי למשפחות, המחלקה לחברה משותפת – פרויקט מרחב ציבורי משותף, סיכוי, דצמבר 2017 ♦

מקום לכולנו  A PLACE FOR US ALL  مكانٌ لنا جميعًا, לכידות חברתית ועתיד ישראל [בשלוש שפות], מייק פרשקר, הוצאת שלשם, 2017 ♦

דוח בקרהמסכם קליטה והשתלבות עובדים השייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג ההולם, נציבות שירות המדינה, אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי, ירושלים, פברואר 2017 ♦

סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות, מנאר חסן, הוצאת ון ליר, 2017 

צמיחת מעמדות הביניים והשפעתם על ניהול הרשויות המקומיות ביישובים הערביים, דוח מחקר מסכם, פרופ' ראסם ח'מאיסי, המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, ספטמבר 2017 ♦

"ערבית": סיפורה של מסכה קולוניאלית. מאת איסמאעיל נאשף, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017 ♦

לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים־יהודים בישראל 2015, מאת: סמי סמוחה, הוצאת פרדס 2017 ♦

מדד המגדר 2017 – ממד החברה הערבית (פרק יא עמ, 132 – 150), הגר צמרת-קרצ'ר ואחרות, מכון ון ליר, 2017 ♦

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יולי 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace