OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

מספר המשפחות בישראל בשנת 2017 נאמד בכ-06.2 מיליון, מהן כ-63.1 מיליון משפחות שבראשן עמד יהודי (79%), וכ-367 אלף משפחות שבראשן עמד ערבי (כ-18%.)… . באוכלוסייה הערבית אחוז גבוה יותר של משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 17 ( כ-63% ,)בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (כ-46%).  באוכלוסייה היהודית אחוז גבוה יותר של משפחות שבהן זוג ללא ילדים …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »