OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

ערים מעורבות

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים

מי בעל הבית? צניחה בשיעור משקי הבית הערביים שמחזיקים דירה בערים מעורבות. שיעור הבעלות על דירות בקרב ערבים בערים מעורבות ירד ל-48% ב-2018. גרעיני ההתיישבות התורניים מצטיירים כסיבה נוספת שמאיצה שינויים במבנה הבעלות על נכסים…לאורך העשור האחרון הצטמצם שיעור הבעלות על דירות בקרב התושבים הערבים בערים המעורבות בצורה דרמטית — מ–76% ב–2008 ל–48% בלבד ב–2018, …

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים לקריאה »