OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

שרותי הרווחה

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל

ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב. מאת ד”ר חגית סופר-פורמן, ליטל ברלב, נורית גדג’, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, דצמבר 2021 ♦ פורסם דוח העוני והאי שוויון של הביטוח הלאומי לשנת 2020. "…בתחולת העוני הנמדדת לפי ההכנסה הכלכלית נרשמו עליות בכל קבוצות האוכלוסייה..העליות היו מתונות יותר באוכלוסייה הערבית )מ-%9.50 ל-%6.56 בין שתי השנים הנסקרות(, פורסם 29.12.21 ♦ מכרז …

שירותי הרווחה בחברה הערבית בישראל לקריאה »