OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2020

פרסומים ודוחות בשנת 2020

מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל – מיפוי בשטח והמלצות מדיניות, נאס ייעוץ, אוגוסט 2020 ♦ נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – דו"ח שנתי לשנת 2019, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 4.1.2021  ♦ הסרת חסמים בתחום הדיור והמקרקעין בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. הצוות הבינמשרדי, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ארז קמיניץ, לשכת המשנה …

פרסומים ודוחות בשנת 2020 לקריאה »