OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2020

פרסומים ודוחות בשנת 2020

רופאים בישראל: מגמות במאפייניהם ובהכשרתם מאת אביעד טור-סיני, נעם זונטג, אורנה בלונדהיים, אלכס וינרב ודב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב, דצמבר 2020 ♦ מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל – מיפוי בשטח והמלצות מדיניות, נאס ייעוץ, אוגוסט 2020 ♦ נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – דו"ח שנתי לשנת 2019, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 4.1.2021  ♦ …

פרסומים ודוחות בשנת 2020 לקריאה »