ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים 2017

2017-pr-trends

שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק ביטחון ירושלים, דו"ח מעקב, שני פייס, המרכז להעצמה אזרחית, דצמבר 2017

דעיכת כוחן של המפלגות הפוליטיות בבחירות המקומיות בחברה הערבית הפלסטינית במדינת ישראל / מאת: מוחמד ח'לאילה ; בהנחיית: דורון נבות. אוניברסיטת חיפה, 2017

מאבק עכוב מזעתר: על צמחי המאכל מהמטבח הפלסטיני וחוקי הגנת הצומח בדין הישראלי. אגבאריה, ר. (2017). בתוך, י. תירוש, וא. גרוס, (עורכים), לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (עמ' 497-533). תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב.

Nets-Zehngut, Rafi (2017). The Israeli and Palestinian Collective Memory of Conflict: Survey Findings, Analysis, Comparison and Collaboration. Lambert Academic Publishing. Email rafi.nets@gmail.com for a free copy.

מדד הגיוון – ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי בישראל, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, דצמבר 2017 ♦

חינוך לשותפות בקרב בני נוער במרכזים הקהילתיים בישראל, תקציר דוח מסכם לקראת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך, ד"ר מיכל רייפן תגר, המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי, הבינתחומי, הרצליה, דצמבר 2017 ♦

ביאן – גיליון 12, אזרחות, זהות והשתתפות פוליטית: סקר עמדות של הציבור הערבי בישראל, דצמבר 2017, תוכנית קונראד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב 

"תמונת מצב המדינה 2017" של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2017 ♦

האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, בעריכת: מאיר מ' בר-אשרמאיר חטינה, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2017 ♦

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות. מחבר: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מכון טאוב – מחקרי מדיניות, 05.12.2017 ♦

השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על רכישת השכלה בתיכון, ועל התעסוקה והשכר של הבוגרים,  אלעד דה מלאך ונעם זוסמן, חטיבת המחקר בבנק ישראל, 5.12.2017 ♦

"ערבית": סיפורה של מסכה קולוניאלית, איסמעיל נאשף, הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2017 ♦

הערבים והשואה: מלחמת הנרטיבים הערבית–ישראלית, מאת ז'ילבר אשקר, תרגום: גיא הרלינג, הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2017 ♦

שדרוג המערכת הכלכלית בצפון המדינה – תקציר הדוח. מוסד שמואל נאמן, הטכניון, בשיתוף משרד הכלכלה, נובמבר 2017 ♦

יישום רפורמת אתגרים בחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית 2018-2016, במסגרת יישום החלטת ממשלה 922. פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך. ♦

מדריך: חינוך לחיים משותפים – איך עושים את זה? מטח, נובמבר 2016 ♦

 החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית בישראל , דוח מיפוי (באנגלית) שנכתב ע"י עלמה שניידר, עבור Inter Agency Task Force, 19.7.2017 ♦

ממצאי סקר בקרב בני נוער בנושא דמוקרטיה, עבור פורום לאוטמן, יולי 2017,  רפי סמית אולגה פניאל, מכון סמית למחקר ♦

קרקע ויחסי רוב מיעוט בישראל המשטר הישראלי כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות הקרקעית כלפי האוכלוסייה הערבית/פלסטינית בישראל, פרופ׳ יצחק שנל ופרופ׳ גדעון ביגר, קרקע, גיליון 75, יוני 2017, קק"ל ♦

פולמוס הקרקעות המשטר הישראלי כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות הקרקעית כלפי האוכלוסייה הערבית/פלסטינית בישראל, ד״ר דוד וסלי, אנתרופולוג. מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב. עורכים: יצחק שנל, גדעון ביגר ואנדה רוזנברג, פורסם בקרקע, גיליון 74, ינואר 2017 ♦

תפיסת תפקיד השלטון המקומי בקידום החינוך לערכי דמוקרטיה ולחיים משותפים, גלי שפיגל כהן, כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך, 2016 ♦

מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2017,  המכון הישראלי לדמוקרטיה, דצמבר 2017 ♦

מפת הדרכים לחברה משותפת, גבעת חביבה, דצמבר 2017 ♦

ניתוח שוק המשכנתאות ללווים מהמגזר הערבי על רקע הכשלים המבניים בתחום הדיור במגזר זה, בנק ישראל, 21.11.2017 ♦

תוחלת חיים בישראל 2016, למ"ס, 11.12.2017 ♦

ישראל/פלסטין – מחקרים בעקבות מסעו המדעי של ברוך קימרלינג, בעריכת: קרן אור שלזינגרגדי אלגזיירון אזרחי, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2017 ♦

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2016. מחברים : מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, אורן הלר, להב כראדי, הביטוח הלאומי, דצמבר 2017 

זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2017, דוח האגודה לזכויות האדם בישראל, דצמבר 2017 ♦

נתוני מבחני המיצ"ב לשנת תשע"ז, משרד החינוך, דצמבר 2017 ♦

אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2017, משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, דצמבר 2017 ♦

פילנתרופיה של ישראלים 2015-2012, למ"ס, 30.11.2017 ♦

אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית: נתונים כלליים ונתונים על תלמידים במערכת החינוך המיוחד, כתבה ד"ר יסכה מוניקנדם-גבעון, מממ הכנסת, 16.3.2017 ♦

אנשים עם מוגבלות בישראל 2017, בעריכת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, ליטל ברלב, ד"ר גבי אדמון-ריק, יוסף קרן-אברהם וישראל הבר ♦

לקראת סיום השנתיים הראשונות לתכנית החומש לפיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל: סטאטוס ביצוע, תפוקות ואתגרים, מאיר אלרןמוחמד אבו נסרהערן ישיבמורסי אבו מוך, מבט על, גיליון 995, המכון למחקרי ביטחון לאומי,  26 בנובמבר 2017 ♦

מבעד לתקרת זכוכית – פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים, מריק שטרן אחמד אסמר, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2017 ♦

ניתוח שוק המשכנתאות ללווים מהמגזר הערבי על רקע הכשלים המבניים בתחום הדיור במגזר זה, בנק ישראל, 21.11.2017 ♦

רמת השליטה בשפה האנגלית בישראל נתונים מתוך סקר מיומנויות בוגרים בישראל 2015-2014, למ"ס, 22.10.2017 

עשיית צדק תכנוני באמצעות יישום מנגנון רה- פרצלציה ביישובים הערביים, פרופ' ראסם ח'מאיסי, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה, אוקטובר 2017 

הדים أصداء : גיליון 1, נובמבר 2017,  אשגר התכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל במכון למחקרי ביטחון לאומי :

 ♦The Arab education system in Israel: Are the gaps closing? Author: Taub Center Staff Bulletin Articles, November 08, 2017

החינוך הערבי בישראל: האם הפערים מצטמצמים? מחבר: צוות מרכז טאוב, מחקר על קצה מזלג, 08.11.2017 ♦

 ♦The Academic Achievements of Arab Israeli Pupils. Author: Nachum Blass, Policy Research, August 30, 2017

ההישגים הלימודיים תלמידים ערבים. מחבר: נחום בלס, מכון טאוב, מחקרי מדיניות, 30.08.2017 ♦

שילוב סטודנטים מאוכלוסיות ייצוג הולם בשירות המדינה בתקופת הלימודים ולאחריה, נייר עמדה המוגש מטעם ועד הסטודנטים בשירות המדינה, 5.11.2017 ♦

שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים. מאת: פרופ' תמר הרמן, חנן כהן, אלה הלר, ציפי לזר-שואף, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017 

החינוך הבדואי בנגב – תמונת מצב, אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 30.10.2017 ♦

סוגיות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, מיכל לרר, המחקר והמידע, הכנסת, 30.10.2017 ♦

שתי גדות לוואדי: סיפור חיי, מאת ריאד כבהא, קו אדום – ספריית הפועלים, 2017  [ערבית, עברית, אנגלית] ♦

עקוב אחרי שינויים, סייד קשוע, כנרת, זמורה, ביתן, 2017 ♦

לחץ דם מקומי: ערבים ויהודים במערכת הבריאות בישראל. מנבר, מכון ון ליר, גיליון מס. 7, 2017, עברית   ערבית. ♦

"משא ומתן" תחת אש – הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב, מיכל רותם, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, יוני 2017 ♦

הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש. נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015, 3.9.2017 ♦

על ההישגים הלימודיים של התלמידים הערבים. מחקרי מדיניות, מחבר: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 30.08.2017 ♦

השתלבות עובדים ערבים בתעשיית ההייטק, משרד האוצר, סקירה שבועית, 27.8.2017 ♦

הממד המרחבי הפונקציונלי של יחסי יהודים ערבים: מערים מעורבות למרחבים מעורבים. מחקרם של פרופ' ראסם ח'מאיסי מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ופרופ' יצחק אומר מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה, יולי 2017 ♦

יסודות הערבית הספרותית, הפועל הערבי החסר – חלק רביעי, מאת: תקוה חסון, הוצאת אקדמון, 2017 ♦

נתונים על לימודי מדעים – פערים על רקע חברתי-כלכלי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 9.2.2017 ♦

ביאן, גיליון 11, אוגוסט 2017, תוכנית קונראד אדנאאור לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב [גיליונות אחרונים] ♦

“From Co-existence to Shared Society: A Paradigm Shift in Intercommunity Peacebuilding Among Jews and Arabs in Israel” , by Dr. Ran Kuttner, Negotiation and Conflict Management Research, Vol. 10, No. 3, 2017 ♦

מקום לדור בו ושם לו. קריאה ספרותית ותרבותית בשמות הערביים של הארץ. מאת עאמר דהמשה, הוצאת דביר, מרץ 2017 ♦

מעמד אישי ומגדר: נשים פלסטיניות בישראל. עורכות: היבא יזבק וליאת קוזמא, הוצאת פרדס, 2017 ♦

התכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2040-2017, ​​​​​​המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, אוגוסט 2017 ♦

מרחב ספרותי ערבי-עברי. [עם לינק לתוכן עניינים ולפתח דבר]. בעריכת: חנן חבר ו מחמוד כיאל, מו"ל: הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2016 ♦

לימודי הנדסה באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנים תשס"ט-תשע"ו (2015/16-2008/09) , הלמ"ס, 30.7.2017 

החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית בישראל , דוח מיפוי (באנגלית) שנכתב ע"י עלמה שניידר, עבור Inter Agency Task Force, 19.7.2017 ♦

מניעת תאונות חצר בקרב החברה הבדואית בנגב: ממצאי מחקר מקדים לתכנון והערכה של תכנית מניעה, מאת:  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, חטיבת מידע ומחקר, 18.06.2017 ♦

תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב על בסיס החלטת הממשלה מס 3708 מיום 11.9.2011. דוח מעקב. כתיבה: טלי רוטשילד ביטנר, המרכז להעצמת האזרח, ינואר 2017 ♦

דוח מסכם 2016 – דיווחי ביצוע על החלטות הממשלה, משרד ראש הממשלה, 21.6.2017 ♦

לחיות ביחד בקמפוס מגוון, דוח מחקר מסכם, פרופ' ראסם ח'מאיסי, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה, יוני 2017 

הנגלה והנסתר בערביי ישראל, פרופ' רפי ישראלי, הוצאת א' גבאי, 2017 ♦

נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948—1956 , ד"ר עאדל מנאע, מכון ון ליר, הקיבוץ המאוחד/ספרית הפועלים, 2017 ♦

שוליות מרובה – אימהות יחידנית בחברה הפלסטינית בישראל, מאת: טל מלר, הוצאת רסלינג, 2017 ♦

תמונת מצב המדינה: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל 2017,  עורך: אבי וייס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית, מאי 2017 ♦

הערים בערים המעורבות היבטים פוליטיים השוואתיים, סלים בריק, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה  ♦

הכיבוש: מי משלם את המחיר. השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל. דו"ח לציון 50 שנה לכיבוש השטחים הפלסטיניים בשנת 1967…הסכסוך המתמשך פוגע במיוחד באזרחיה הערבים של המדינה, שמשתרכים מאחורי האוכלוסייה היהודית בכל היבט של פיתוח כלכלי ורמת חיים. הסכסוך מקשה על פיזור עננת ה"נאמנות" למדינה ועל אימוץ מדיניות קרקעות נדיבה יותר. ללא מדיניות קרקעות נדיבה קשה לקדם פיתוח כלכלי של ממש – למשל, באמצעות הקמת אזורי תעשייה כדוגמת אלה הקיימים בעיירות הפיתוח ובהתנחלויות. מאת: שלמה סבירסקי, נוגה דגן-בוזגלו, מרכז אדווה, 25 במאי 2017 

הכשרת מורים לחיים משותפים במציאות החברתית בישראל – אוסף מאמרים. במת דיון, ביטאון מכון מופ"ת, גיליון 60, אייר-סיוון תשע"ז, מאי 2017 

לאן Zה הולך? בין אכזבה לציפייה – עמדות אישיות, לאומיות וחברתיות של צעירים [יהודים וערבים] בישראל. מחקר הנוער הרביעי של קרן פרידריך אברט. בעריכת ד"ר רובי נתנזון, איתמר גזלה ורון לייזר. חוקרות: ד"ר מינה צמח וד"ר דליה שיינדלין. אפריל 2017 [English Version] ♦

הרשויות המקומיות בישראל, 2015, למ"ס, 4.5.2017 ♦

כתב מינוי לוועדה מתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות – הרחבת כתב המינוי, משרד הבריאות, 5.4.2017 

זהות מעמדית בהתהוות: נשים ערביות פרופסיונליות בנגב, אבורביעה-קווידר סראב, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, אפריל 2017 ♦

דו"ח מעקב יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 2007.11.11 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009. פורסם אפריל 2009, ע"י המרכז להעצמת האזרח, יוזמות קרן אברהם ומעש ♦

דוח בנק ישראל לשנת 2016 , 29.3.2017 ♦

מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשע”ו (2015/16), למ"ס, 28.3.2017 ♦

פרסום דוח משלים​ – הקרן הקיימת לישראל – הניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה, 21.3.2017 ♦

♦ Oriental Neighbors – Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine, Abigail Jacobson, Moshe Naor, Brandeis, 2016

רפואה שלמה, מערכת הבריאות בישראל כמודל לחיים משותפים של יהודים וערבים, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, פברואר 2017 ♦

ספר תוכניות העבודה [של ממשלת ישראל] לשנים 2017-18, מרץ 2017 [768 עמודים]. ♦

צועדים יחד לפיוס – מכנה משותף לערבים ויהודים בישראל, מסמך חזון של תנועת צועדים יחד לעתיד משותף نسير معاً نحو مستقبل مشترك, 2017 [עברית-ערבית-אנגלית] ♦

אמנות בחזית – השתקפות אתוס הסכסוך באמנות פלסטית ישראלית-יהודית. מיכל נשרי-שמעונוביץ ודניאל בר-טל, מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, 2017 ♦

איך החיים בישראל באמת? תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי , הלמ"ס, 27.2.2017 ♦

רב-תרבותיות במבחן הישראליות, (תרגום ראשון לעברית של צ'רלס טיילור, פילוסוף ואיש ציבור קנדי, בחיבורו רב השפעה ששמו 'הפוליטיקה של ההכרה'), בעריכת: אוהד נחתומי, הוצאת מאגנס והמכללה האקדמית תל חי 

מדד הדמוקרטיה הישראלית – עמדות אזרחי ישראל הערבים, פאדי עומר, מכון גוטמן לחקר דעת הקהל ומדיניות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017 ♦

החברה האזרחית הערבית בישראל, אמל ג'מאל, קו אדום – הקיבוץ המאוחד, ספרית הפועלים, 2017 ♦

משפט, מיעוט וסכסוך לאומי, עורכים: ראיף זריק ואילן סבן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2017:

תוכן הכרך (OnLine):

פתח דבר ♦

מדד הגיוון – ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי בישראל – דצמבר 2016, משרד הכלכלה, דצמבר 2016 ♦

תמונת מצב חברתית 2016: השכר עולה – אך לא מדביק את הגידול בצמיחה,  מאת: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, מרכז אדווה, 15.1.2017 ♦ 

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל 2016, עורך: אבי וייס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

נערות וצעירות בסיכון בחברה הערבית והמענים הניתנים להן כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, מוגש לוועדה לזכויות הילד ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, 28.12.2016 ♦

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב – נספח 395 נוסח מתוקן , מתוך סדר היום לישיבת הממשלה מס. 86 ביום א', 5.2.2017 ♦

חוק קמיניץ (הצעת חוק התכנון והבניה- תיקון 109 ), התשע"ו-2016 נייר עמדה , האגודה לזכויות האזרח, 29.1.2017 ♦

הערבים הפלסטינים במדינת ישראל – דוח אסטרטגי – תרחישים לעתיד, צוות כתיבה: באשיר באשיר, אמל ג'מאל, ראיף זרייק, ראסם חמייסי, מרזוק אלחלבי, מראם מסארווי וארין האווארי, ספטמבר 2016 באנגלית: Strategic-Report-english  ובערבית:  Strategic-Report-arabic ♦

Arab Philanthropy in Israel: Insights into Strategic Giving, Alma Schneider and Liron Shoham, The Inter-Agency Task Force, January 2017 ♦

השפעת הקלה במגבלות נזילות על השקעה בהון אנושי: העלאת קצבאות הילדים למשפחות ערביות בישראל בשנות ה-90. שי צור, בנק ישראל, 23.1.2017 ♦

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסיה הבדואית בנגב 2021-2017. הצעת החלטה. ממשלת ישראל, 15.1.2017 ♦

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יולי 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace