OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2022

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022

ערכים, כוחות ואתגרים של האוכלוסייה הבדואית ושל מנהיגיה. תמצית ממצאי המחקר, חלק מסדרת מחקרי תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021 אשר בוצעו בשיתוף האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, מאת זהר אור שרביט ועירית אייזיק, מכון מאיירס ברוקדייל, הג'וינט, נובמבר 2022 ♦ גשר לעתיד: שנת מעבר כאמצעי למוביליות כלכלית–חברתית של צעירות …

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022 לקריאה »